Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Gegevensbescherming
Behandel Overeenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
– er zorg voor draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere
behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.
– Bij waarneming door een andere therapeut, tijdens mijn afwezigheid.
– Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
– uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling natuurgeneeskunde’.
– de kosten van het consult.