Algemene voorwaarden

 1. De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 2. De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.
 3. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling.
 4. De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
 5. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 6. De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 7. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 8. Indien cliënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin zij/hij te kennen geeft dat zij/hij tegen het advies van de therapeut in de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 9. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 10. Cliënt gaat akkoord met de tariefstelling, zoals vermeld op de website van Shiatsupraktijk De Vijf Elementen. Na iedere behandeling ontvangt cliënt een factuur per email. Deze dient binnen 8 dagen na factuurdatum voldaan te worden via bankoverschrijving.
 11. Cliënt verplicht zich bij verhindering een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. De therapeut brengt de kosten voor een gemiste sessie volledig in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, of zonder bericht niet verschijnt op afgesproken datum en tijd. De factuur voor een gemiste sessie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.